Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

BIP
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
 
Podstawa prawna
Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy załatwiane są zgodnie z przepisami:
 
Skargi i wnioski można składać:
 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy przyjmuje interesantów:
we wtorki od godz. 14:00 do godz. 16:00.
 
Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Zakład lub jego pracowników. W szczególności może nim być:
Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Zakładu lub jego pracowników.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.
 
Wymogi formalne skargi i wniosku
Skarga lub wniosek powinny zawierać:
Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 
Szczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków
tel. 261 415 004
go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP