Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy
ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
 
NA PODSTAWIE
Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 372)
 Rozporządzenie Rady inistrów z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych
(Dz. U. z 2015.321 z dnia 2015.03.09)

 

§ 1.  wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

 


 

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.
 

 

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:
 
 1.  żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
 2.  żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 3.  osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 1. prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów,o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
 2. zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora  w czasie trwania kadencji;
 3. zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.


Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób niebędących żołnierzami rezerwy, które:

 1. prowadzą własna kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów,o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
 2. zostały wybrane na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego  w czasie trwania kadencji;
 3. zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły te służbę.


Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jak:

 1. jednodniowe;
 2. krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 3. długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 4. rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.


Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 2. mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 4. mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
 5. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.
 6. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

 

Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.
 
Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się.


Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 1. dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
 2. dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
 3. dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
 4. dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.
 • Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.
 • Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.
 • Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku.
 • Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP