czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy pomocy rekonwersyjnej

INFORMACJA ZAWODOWA

Informacja zawodowa obejmuje dane potrzebne zainteresowanemu/poszukującemu pracy do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zapewnia m.in. uzyskanie niezbędnej wiedzy nt.:

 - zawodów i specjalności, w tym zadań, czynności zawodowych i wymagań psycho-fizycznych oraz szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;

-   rynku pracy i metod aktywnego poszukiwania pracy;

-  zakresu i form działania instytucji, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu proble-mów zawodowych lub poszukiwaniu pracy;

- szkół i instytucji szkoleniowych oraz stron internetowych z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy.

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo (poradnictwo) zawodowe to:

- pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy; umożliwienie realnego wyboru lub zmiany zatrudnienia albo osiągnięcia właściwego przystosowania zawodowego;

- pomoc w zakresie wyboru kierunków przekwalifikowanie/doskonalenia zawodowego sto-sownie do posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności oraz potrzeb lokalnego rynku pracy i indywidualnych aspiracji;

- wskazywanie możliwości rozwoju zawodowego, w tym instytucji szkoleniowych oferują-cych właściwe w danym czasie i regionie lub oczekiwane kierunki przekwalifikowania;

- cel główny doradztwa jest realizowany także przy wykorzystaniu testów zainteresowa i preferencji zawodowych.

 

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy obejmuje:

- pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny i inne dokumen-ty wymagane przez zakłady pracy w ramach ubiegania się o zatrudnienie);

- pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej;

- przekazywanie poszukującym posiadanych ofert pracy;

- przekazywanie pracodawcom danych osób posiadających poszukiwane przez nich wy     kształcenie, umiejętności – spełniających ich oczekiwania.

 

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Przekwalifikowanie zawodowe:

-  oznacza w praktyce nabycie nowych lub rozszerzenie/odnowienie już posiadanych umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych przy wykorzystaniu środków finansowych resortu ON;

-  jest realizowane - tylko na terenie kraju - poprzez szkolenia, kursy, studia, złożenie wymaganych egzaminów, uzyskanie wymaganych uprawnień lub certyfikatów itp.;

-  wymaga od osób uprawnionych samodzielnych decyzji co do kierunków szkolenia i wyboru uczelni/instytucji i firm oferujących zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania zatrudnienia;

- przedsięwzięcia realizowane w ramach przekwalifikowania zawodowego mogą być finansowane, refundowane lub dofinansowywane.

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka zawodowa:

- polega na samodzielnym wyszukaniu – tylko na terenie kraju - ewentualnego przyszłego pracodawcy i uzgodnieniu z nim możliwości odbycia praktyki na perspektywicznym stanowisku pracy;

- prawo do odbycia praktyki zawodowej żołnierzowi przysługuje w okresie ostatnich 6 mie-sięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;

- może się odbyć wyłącznie za zgodą dowódcy jednostki wojskowej oraz zgodą właściciela (dyrektora, szefa itp.) firmy;

- to praktyczne sprawdzenie swoich kwalifikacji oraz potwierdzenie wobec pracodawcy kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku pracy;

- pozwala określić kierunki przekwalifikowania niezbędne do poszerzenia/uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i uprawdopodobnienia przyszłego zatrudnienia;

- zgodnie z zaleceniem zawartym w każej decyzji dot. zgody na odbycie praktyki zawodo-wej, w ciągu 14 dni od daty zakończeniu praktyki zawodowej, osoba uprawniona przesyła do dyrektora DSS zaświadczenie o odbyciu praktyki,

- odbycie praktyki nie ma charakteru wiążącego ani dla praktykodawcy ani dla praktykobior-cy.

    
pdf