czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje szczegółowe

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE ŻOŁNIERZY

a.    żołnierzom zawodowym i byłym żołnierzom zawodowym 
W ramach finansowej pomocy mogą być pokrywane koszty przekwalifikowania zawodowego maksymalnie do wysokości niżej wymienionych kwot:
- po 4 latach zawodowej służby wojskowej – (aktualnie)  2737,50 zł;

- po 9 latach  służby wojskowej – (aktualnie)  5475 zł;

- po 15 latach  służby wojskowej – (aktualnie)  8212,50 zł;

b.    uprawnionym rodzinom żołnierzy zawodowych
Uprawnionym małżonkom i dzieciom  ramach finansowej pomocy mogą być pokrywane koszty przekwalifikowania zawodowego maksymalnie do wysokości – (aktualnie)  8212,50 zł.

c. formy finansowania przekwalifikowania zawodowego

        - finansowanie, tj. bezpośrednie pokrywanie kosztów szkolenia przez Wojskowe Biuro Emerytalne. Należna kwota jest przelewana przez WBE bezpośrednio na rachunek firmy szkolącej (uczelni, instytucji itp.) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku;  

           - refundacja kosztów (tj. zwrotu kosztów) szkolenia opłaconego przez żołnierza zawo- dowego/byłego żołnierza/członków rodziny. W tej sytuacji WBE zwraca poniesione koszty przelewając odpowiednie kwoty na rachunek osoby korzystającej z pomocy po dostarczeniu stosownych dokumentów potwierdzających opłacenie szkolenia;

         - dofinansowanie szkolenia ma miejsce wówczas, gdy koszty przekwalifikowania przekraczają kwotę pomocy rekonwersyjnej, jaką w danym okresie dysponuje osoba uprawniona. Dofinansowanie może zachodzić zarówno w warunkach finansowania jak i refinansowania przekwalifikowania

d. opodatkowanie,

Korzystający z finansowej pomocy rekonwersyjnej, na początku kolejnego roku kalenda-rzowego, otrzymują z WBE PIT 8c. Na podstawie tego dokumentu kwoty (otrzymane w roku poprzednim w ramach pomocy rekonwersyjnej) doliczają do swoich przychodów i rozliczają z fiskusem. Kwoty wykorzystane na przekwalifikowanie zawodowe są opodatkowane wg zasad ogólnych


e. dodatkowe świadczenia finansowe

Dodatkowo – poza kwotami przysługującymi na przekwalifikowanie zawodowe - fi-nansowane są:
- przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (warunkiem jest od-ległość powyżej 50 km w jedną stronę) do wysokości 20 przejazdów, których koszt jednost-kowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pospiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypial-ne lub do leżenia.

- zakwaterowanie w miejscu szkolenia (także tylko wówczas, gdy szkolenie odbywa się w miejscowości położonej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania) do wysokości równowar-tości 30 noclegów. 

Limit finansowy na pokrycie kosztów jednego noclegu wynosi aktualnie do 135 zł.
Ww. wysokość limitu oznacza, że resort zwraca faktyczne koszty noclegu wg. posiadanego rachunku /faktury do max. Wysokości 135 zł.

(Zob.: art. 120 ust. 4a pkt 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych). *14

Poniesione koszty przejazdów i noclegów są refundowane po zakończeniu szkolenia lub praktyki na podstawie złożonego i udokumentowanego oświadczenia o faktycznie poniesionych kosztach:

- żołnierzom zawodowym - przez dowódcę jednostki wojskowej;

- byłym żołnierzom zawodowym, małżonkom i dzieciom - przez dyrektora WBE

(Zob.: § 6 ust.2 rozporządzenia MON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w za-kresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych Dz. U. z 2014 r. z 20.11.2014 r., poz. 1622)   *15

f. praktyki zawodowe
Żołnierze zawodowi odbywający praktyki zawodowe są uprawnieni, poza limitami finanso-wymi określonymi powyżej i odnoszącymi się do przekwalifikowania zawodowego, korzystają z prawa do zwrotu kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania w miejscu odbywania praktyki zawodowej wg następjących zasad:

- do wysokości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jed-norazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pospiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub do leżenia - z miejsca za-mieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem (jeśli odległość od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki przekracza 50 km w jedną stronę),

- do wysokości równowartości 30 noclegów w miejscu szkolenia (warunkiem jest odle-głość od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki powyżej 50 km).
 

Limit finansowy na pokrycie kosztów jednego noclegu wynosi aktualnie do 135 zł.
Ww. wysokość limitu oznacza, że resort zwraca faktyczne koszty noclegu wg. posiadanego rachunku /faktury do max. wysokości 135 zł.

(Zob.: art. 120 ust. 4a pkt 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych). *16

Poniesione koszty przejazdów i noclegów są refundowane po zakończeniu praktyki na podstawie złożonego i udokumentowanego oświadczenia o faktycznie poniesionych kosz-tach. Ww. refundacji dokonuje dowódca jednostki wojskowej.

(Zob.: § 13 ust. 5 rozporządzenia MON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych) *17

g.    Dokumentowanie ukończenia przekwalifikowania zawodowego
   - uprawnieni którym sfinansowano lub dofinansowano koszty przekwalifikowania zawodowego  w terminie do  30 dni przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym

  - w przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, środki finansowe, które zostały wykorzystane na jego opłacenie, podlegają zwrotowi.  Zwrotu kosztów należy dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania od organu (WBE).

(Zob. § 12 rozporządzenia MON z dn. 19 listopada 2014 r.) *18

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

a. zołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej:

- wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;

- korzystają z pomocy finansowej przeznaczonej na przekwalifikowanie zawodowe lub podniesienie kwalifikacji w wysokości (aktualnie) 3.262,50 zł oraz zwrotu kosztów podróży (20 przejazdów) i 30 noclegów (wg zasad analogicznych jak dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej);

- którzy zostali inwalidami w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynej służby wojskowej korzystają z pomocy w wysokości (aktualnie) 6.525 zł;

- korzystają z pomocy rekonwersyjnej w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej;

- w ww. okolicznościach oraz w związku z pełnieniem służby wojskowej poza grani-cami kraju (w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom), korzystają z pomocy rekonwersyjnej - bezterminowo.
(Zob.: art. 133 a ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej; art. 2 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa,
§ 4 rozporządzenia MON z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżon-ków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifika-cji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
) *19

b. rodziny żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

Do pomocy rekonwersyjnej są uprawnieni:

- małżonkowie oraz dzieci pozostający na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w zwiazku z wykonywaniem zadań służbowych;

- małżonkowie - bezterminowo, dzieci – do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskie-go lub przekroczenia 18-go roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej do 25-go roku życia albo stania się całkowicie niezdolnym do pracy lub do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego powyżej;

- małżonkom oraz dzieciom przysługuje pomoc finansowa przeznaczona na przekwalifiko-wanie zawodowe lub podniesienie kwalifikacji w wysokości (aktualnie) 3.262,50 zł oraz zwrot kosztów podróży (20 przejazdów i 30 noclegów).
 
(Zob. § 4 rozporządzenia MON z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych wa-runków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy) *20

 

 

    
pdf