Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Monitoring obiektu

 

Ogólna informacja dotycząca monitorowania obiektu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z siedzibą:
ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz
tel. 261 415 000, adres e-mail wszwbydgoszcz@ron.mil.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl, lub listownie na adres: Wojewódzki Sztab Wojskowy ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szefie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 tj. z późn. zm.) i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2018 r. poz. 1182 tj.).
Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP