Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury związane z naborem

Procedury związane z powołaniem do zawodowej służby wojskowej zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • Ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016, poz. 1726 z póź. zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Obrony narodowej z 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1299).

 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:

  • żołnierz nadterminowej i zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowania zawodowe jeżeli posiada kwalifikacje przydatne na stanowisku na jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową,  
  • żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową lub pełnił nadterminową zasadniczą służbę wojskową,  
  • osoba nie będąca żołnierzem, która ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności - jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.

 

 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej  zgłasza się do właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, zapoznaje kandydata
  z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk
  w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej
 3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
 5. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 6. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
  w korpusie oficerów  zawodowych       „Wniosek do pobrania”       
  w korpusie podoficerów zawodowych  „Wniosek do pobrania”   
  w korpusie szeregowych zawodowych  „Wniosek do pobrania”

 Do wniosku dołącza:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.
 1.  Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy, kieruje wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w  celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 2. Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy o powołanie do zawodowej  służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi kartę powołania
  i kieruje go do właściwej jednostki wojskowej w celu pełnienia  zawodowej służby wojskowej.

Na terenie administrowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy działa sześć Wojskowych Komend Uzupełnień. W poszczególnych WKU funkcjonują wydziały rekrutacji, w których uzyskasz aktualne dane o naborze do zawodowej służby wojskowej w konkretnych jednostkach wojskowych:

 1. WKU w Bydgoszczy – tel. 261 413 537
  Szef Wydziału Rekrutacji –  tel. 261 413 542
  Inspektor – tel. 261 413 219
   
 2. WKU w Brodnicy – tel. 261 438 844
  Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 438 843
  Oficer –  tel. 261 438 847
  Inspektor –  tel. 261 438 847
   
 3. WKU w Grudziądzu – tel. 261 482 077
  Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 482 064
  Inspektor –  tel. 261 482 074 
   
 4. WKU w Inowrocławiu – tel. 261 436 744
  Szef Wydziału Rekrutacji –  tel. 261 436 750
  Oficer – tel. 261 436 751
  Specjalista –  te. 261 436 753 
     
 5. WKU w Toruniu – tel. 261 432 360
  Szef Wydziału Rekrutacji –  tel. 261 432 540
  Specjalista –  tel. 261 432 149
   
 6. WKU we Włocławku – tel. 261 441 040
  Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 441 046
  Inspektor – tel. 261 441 048

 

W WSzW w Bydgoszczy :    tel. 261 415 024

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP