Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przetwarzanie danych osobowych

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z siedzibą:
ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz
tel. 261 415 000, adres e-mail wszwbydgoszcz@ron.mil.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: wszwbydgoszcz@ron.mil.pl, lub listownie na adres: Wojewódzki Sztab Wojskowy ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • english version
 • BIP