Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części
(Dz.U. z 2016r., poz. 354)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie ćwiczeń wojskowych
Dz.U. z 2015r., poz. 950.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie kwalifikacji wojskowej

( Dz.U. z 2009r. Nr 202,  poz. 1566 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
z dnia 15 maja 2015r.
w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. z 2015r., poz. 752 )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie mianowania na stopnie wojskowe
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.  307 z późn. zm.) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 25 czerwca 2004 r.
w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dz.U. z 2004r. nr 151, poz. 1595 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
Dz.U. z 2010r.Nr 145, poz. 971.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych
Dz.U. z 2014r., poz. 1622)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 15 września 2003 r.
w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej
(tekst jednolity : Dz.U. z 2014r., poz. 1083 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
(tekst jednolity : Dz.U. z 2015r., poz. 1299.)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie przydziałów kryzysowych
(Dz. U. z  2015 r. poz. 575)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie służby przygotowawczej
(Dz. U. z  2015 r. poz.449)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej
( Dz.U. z 2010r.Nr 68, poz. 438.)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 17 listopada 2014 r.
w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
( Dz.U. z 2014r., poz. 1627 z późn. zm.)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie
( Dz.U. z 2017r., poz. 1497.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.
( Dz.U. z 2015r., poz. 1520 z późn. zm.)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
( Dz.U. z 2010r., Nr 64, poz. 397 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby
(tekst jednolity :  Dz.U. z 2014r., poz. 839 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia24 lutego  2017 r.
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
( Dz.U. z 2017r., poz. 626)

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
(Dz. U. z  2012 r. poz. 1013 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 3 października 2005r.
w sprawie  trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą.
( Dz.U. z 2005r.Nr 201, poz. 1668 z późn. zm.)

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 1 sierpnia 2003 r.
w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze
( Dz.U. z 2003r., Nr 143, poz. 1397 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 7 września 2015 r.
w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
(Dz. U. z  2015 r. poz. 1518)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 10  lutego  2017 r.
w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z  2017 r. poz. 291)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 24  lutego  2017 r.
w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
(Dz. U. z  2017 r. poz. 465)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 14  marca  2017 r.
w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji
(Dz. U. z  2017 r. poz. 629)

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP