czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

a). żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej – tylko za zgodą do-wódcy - stosownie do liczby lat wysługi. Mogą oni korzystać z pomocy rekonwersyjnej w zakresie:

   - doradztwa zawodowego, o ile pełnią zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
   - przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed planowanym zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile zawodową służbę wojskową pełnią co najmniej cztery lata;
    - praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnią tę służbę co najmniej dziewięć lat.

 b)  w niektórych szczególnych sytuacjach żołnierze tracą uprawnienia do pomocy  rekonwersyjnej. Ma to miejsce w przypadku:
  - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

       - prawomocnego wymierzenia kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby woj-skowej;

- prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowe-go;

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu woj-skowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

- prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

(Zob.: art. 120 ust. 1 oraz 111 pkt 1 i 12-15 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-wych) *13

 

BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

- w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

- zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolność do pełnienia zawodowej służby woj-skowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa – bezterminowo.

(Zob.: art. 120 ust. 1, 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) *7

RODZINY BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

- małżonek (bezterminowo) oraz dzieci (do 18, a pobierający naukę do 25 roku życia), których mąż/żona lub ojciec/matka:

    - zaginął/-ła lub poniósł/-ła śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

    - zmarł/-ła w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w na-stępstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

(Zob.: § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia MON z dnia 19 listopada 2014 r.)  *8

ŻOŁNIERZE ZWOLNIENI Z CZYNNEJ SŁUŻBY

W rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej do kategorii „żołnierzy czynnej służby wojskowej” należą osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:

- zasadniczą służbę wojskową;

- przeszkolenie wojskowe;

 - ćwiczenia wojskowe;

 - służbę przygotowawczą;

 - okresową służbę wojskową;

- służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

(Zob.: art. 59 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-pospolitej Polskiej)   *9

Ww. osoby uprawnione mogą korzystać:

- żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej może korzystać – w okresie 2 lat – od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej;

(Zob.: art.133 a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)  *10

- żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej związanej z pełnieniem służby wojskowej poza granicami kraju (w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom) – korzysta z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo.

(Zob.: art. 133 a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)   *11

MAŁŻONKOWIE ORAZ DZIECI ZOŁNIERZY

- uprawnieni małżonkowie - bezterminowo;

- dzieci – do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego lub przekroczenia 18-go roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej - do 25-go roku życia albo stania się całkowicie niezdolnym do pracy lub do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego powyżej.

(Zob.: art. 133 a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku    obrony Rzeczypospolitej Polskiej) oraz  § 2 pkt 2 rozporządzenia MON z dn. 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu…)   *12

 

 

 

 

 

 

    
pdf