Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wyższe szkolnictwo wojskowe

 

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 r.

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać
się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia studiów na uczelni wojskowej lub szkolenia
w ramiach studium oficerskiego (kandydat posiadający tytuł magistra lub równorzędny).
Służba kandydacka to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.
O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

 • niekarana sądownie; 
 • posiadająca obywatelstwo polskie; 
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej; 
 • wiek co najmniej osiemnaście lat; 
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

Do wniosku o powołanie do służby kandydackiej dołącza się:

 1. odpis lub kopię uwierzytelnioną dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego), świadectwa dojrzałości (w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia w uczelni wojskowej);
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Osoba zainteresowana pełnieniem służby kandydackiej po złożeniu wymaganych dokumentów kierowana jest przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do:

 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizycznąi psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną, może obejmować test znajomości języka angielskiego, a w przypadku osób starających się o przyjęcie na studia na uczelni wojskowej obejmuje również analizę ocen na świadectwie dojrzałości.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA
W UCZELNI WOJSKOWEJ

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości mogą składać wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, bezpośrednio do rektora-komendanta tej uczelni, w terminie do dnia 31 marca danego roku.

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W RAMACH STUDIUM OFICERSKIEGO KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2019 R.

Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadzony będzie spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1. absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminach:

 • do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie; 
 • do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie;

2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON w terminach:

 • do dnia 28 września 2018r. na 6-miesięczne szkolenie; 
 • do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie;

3. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie;

4. absolwentów krajowych uczelni medycznych. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień

w terminach:

 • do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie; 
 • do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1726 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1627 z późn. zm.) oraz Decyzja Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru

na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz.Urz. z 2017 r., poz. 2149 oraz z 2018r. poz.138).


UWAGA: Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższej szkoły oficerskiej.


UCZELNIE WOJSKOWE:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
00-908 WARSZAWA 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
tel. 261 837 938
www.wat.edu.pl

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-147 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109,
tel. 261 658 576
www.awl.edu.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-127 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69,
www.amw.gdynia.pl 

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
tel. 261 517 733
www.wsosp.deblin.pl

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl