Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Do głównych zadań WSzW należy:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z dnia 23 marca 2017 r.)

§ 4. Do zadań szefów wojewódzkich sztabów wojskowych należy:
1) wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138):
a) powoływanie do czynnej służby wojskowej,
b) udzielanie odroczeń czynnej służby wojskowej,
c) kierowanie osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej do odbywania szkolenia (kursu) w celu uzyskania przez nie kwalifikacji przydatnych w wojsku,
d) wzywanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony,
e) wydawanie zaświadczeń,
f) nadawanie przydziałów mobilizacyjnych,
g) nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
h) nadawanie przydziałów kryzysowych,
i) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
j) udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą;

2) zapewnienie operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, w tym:
a) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend uzupełnień do zapewnienia procesu ich mobilizacyjnego rozwinięcia,
b) nadzorowanie procesu uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych powierzonych mu do takiego zabezpieczenia w toku mobilizacyjnego rozwinięcia,
c) utrzymanie stałej gotowości bojowej wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend uzupełnień,
d) ustalanie głównych czynności zapewniających sprawne wykonanie zadań w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz kontrolowanie i dokonywanie okresowych ich analiz;

3) koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego przez:
a) współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w akcjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
b) współdziałanie z wojewodą i dowódcami jednostek wojskowych w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć logistycznych pozamilitarnych ogniw obronnych na rzecz jednostek wojskowych przegrupowujących się przez obszar województwa lub prowadzących na nim działania bojowe,
c) współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewakuacji rodzin kadry zawodowej i pracowników;

4) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie przez:
a) uczestniczenie w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
b) uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
c) współpracę z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa oraz planowania ochrony infrastruktury krytycznej określonej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209),
d) uzgadnianie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy, o której mowa w lit. c;

5) koordynowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji) przez:
a) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rekonwersji dla byłych żołnierzy zawodowych,
b) realizowanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy wynikających z art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60),
c) współpracę z organami wojskowymi właściwymi w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, o których mowa w art. 120 ustawy, o której mowa w lit. b;

6) organizowanie szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w tym przed ich powołaniem do czynnej służby wojskowej w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy przez:
a) pozyskiwanie i aktualizację informacji o potrzebach w tym zakresie, w tym przez wykorzystywanie doświadczeń wynikających ze współpracy z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy oraz dowódcami jednostek wojskowych, do których mają nadane przydziały kryzysowe, a także ośrodkami aktywizacji zawodowej,
b) określanie potrzeb finansowo-rzeczowych w tym zakresie,
c) współuczestniczenie w wyborze podmiotów realizujących szkolenia lub kursy,
d) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zaplanowanych szkoleń lub kursów;

7) gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa- -gospodarza oraz planowanie użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych, w tym:
a) współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych,
b) planowanie i uzgadnianie wykorzystania pozamilitarnych zasobów obronnych województwa do wsparcia sił sojuszniczych,
c) pozyskiwanie i aktualizacja informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania;

8) koordynowanie czynności realizowanych w ramach pozyskiwania kandydatów i gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego, wojennego oraz Narodowych Sił Rezerwowych przez:
a) planowanie i nadzór nad realizacją pozyskiwania przez wojskowych komendantów uzupełnień kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
b) koordynowanie działań wojskowych komendantów uzupełnień w zakresie gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego, pokojowego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,
c) prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie,
d) planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym zakresie,
e) współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie ustalania potrzeb i możliwości przedsięwzięć szkoleniowych,
f) stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie,
g) organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;

9) osobowe zabezpieczenie potrzeb uzupełnieniowych jednostek wojskowych, w tym:
a) prowadzenie promocji służby wojskowej,
b) koordynowanie prac wojskowych komend uzupełnień związanych z rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej;

10) planowanie wykorzystywania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne poprzez:
a) koordynowanie planów wykorzystania potencjału pozamilitarnych ogniw obronnych województwa do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych Sił Zbrojnych,
b) uczestnictwo w realizacji przygotowań obronnych na terenie województwa oraz uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń kompleksowych z udziałem jednostek wojskowych Sił Zbrojnych i układem pozamilitarnym;

11) administracja rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony, w tym:
a) współudział w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, ustalaniu wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz jej przeprowadzaniu, sprawowanie kontroli prowadzenia kwalifikacji wojskowej realizowanej przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień lub ich przedstawicieli, a także sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości i wyników kwalifikacji wojskowej,
b) planowanie i nadzór nad realizacją przez wojskowe komendy uzupełnień pozyskiwania i naboru kandydatów do czynnej służby wojskowej,
c) wykonywanie zadań w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
– sporządzanie analiz stanu zasobów,
– udział w organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
d) nadzorowanie nadawania przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych i przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania jednostek wojskowych z zasobów rezerw osobowych, a także nadzorowanie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w celu zabezpieczenia potrzeb osobowych urzędów, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa,
e) sporządzanie analiz wykorzystania zasobów rezerw osobowych na uzupełnienie mobilizacyjne i wojenne jednostek wojskowych,
f) koordynowanie prac związanych z planowaniem przez wojskowe komendy uzupełnień świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby jednostek wojskowych,
g) planowanie i nadzorowanie uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej,
h) prowadzenie bilansu i sporządzanie analiz wykorzystywania zasobów środków transportowych i maszyn znajdujących się w gospodarce narodowej,
i) zarządzanie odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej,
j) udział w planowaniu w czasie pokoju przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na obszarze województwa oraz prowadzenie dokumentacji na potrzeby tej kwalifikacji;

12) uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym pełnienie roli właściwego organu wojskowego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

13) utrzymywanie współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z:
a) jednostkami wojskowymi, terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i kombatanckimi, żołnierzami rezerwy i przedsiębiorcami, sprzyjającej wspieraniu wojska w realizacji jego zadań oraz utrzymywaniu więzi ze społeczeństwem,
b) jednostkami Aeroklubu Polskiego i podmiotami przekazującymi samoloty (śmigłowce) lub jednostki taboru pływającego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
c) przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - w sprawie utrzymania i wykorzystania rezerw paliw płynnych.

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415000
fax. 261415038
wszwbydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • english version
  • BIP